RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Wymagane dane
Administratorem Państwa danych osobowych jest Euro Tradex Group Sp. z o. o. , 33-300 Nowy Sącz, ul. Rokitniańczyków 33/36
Zbieramy następujące dane osobowe:
• imię,
• nazwisko,
• adres zamieszkania (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
• numer telefonu,
• adres e-mail,
• nr PESEL lub nr NIP
• nazwa firmy.

2. Cel zbierania danych i podstawa prawa przetwarzania
Zbieramy Państwa dane osobowe:
– na podstawie udzielonej zgody w celu i zakresie wynikających ze zgody (art. 6 ust. 1l lit a RODO), lub
– w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z  umowy łączącej Pana/ Panią z Administratorem w zakresie transakcji handlowych (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

3. Sposób wykorzystania danych
Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane w siedzibie firmy przy ul. Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz.

Dane poczty elektronicznej przechowywane są na serwerach firmy Zenbox Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa.

Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom prowadzącym działalność polegającą na transporcie i zagospodarowaniu odpadów, oraz organom administracji publicznej w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. zakończenia realizacji świadczenia usług przez Administratora, najpóźniej do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa m. in. prawa podatkowego.
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności udzielonej zgody lub do czasu jej cofnięcia.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą może wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda. W przypadku świadczenia przez Administratora na rzecz osoby, której dane dotyczą usług, podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy oraz świadczenia usług. Odmowa podania danych osobowych tam, gdzie jest to koniecznie może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację usług przez Administratora świadczonych na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Decyzje odnośnie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz w przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z zarządem spółki, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@euro-tradex.com

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.