Rekultywacje wyrobisk

Rekultywacja wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych jest bardzo istotnym i ważnym czynnikiem działalności wydobywczej. Rekultywacja wyrobisk to odtworzenie gleb i w miarę możliwości wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Rekultywacja z wykorzystaniem odpadów:

W wypełnianiu wyrobisk wykorzystywane są tylko określone w zezwoleniu odpady przeznaczone do rekultywacji obszarów, na których prowadzone były wydobycia różnych surowców (węgla, siarki, żwiru, piasku itd.) przywracając tym samym gruntom zdegradowanym ich wartości użytkowe i przyrodnicze.

Odpady odzyskiwane w procesie rekultywacji są neutralne biologicznie i chemicznie. Oznacza to, że nie są trujące ani niebezpieczne. Często poddajemy je wielokrotnym badaniom potwierdzającym ich bezpieczeństwo. Odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobisk muszą nadawać się do wyżej wymienionych celów i ograniczać się do niezbędnej, czy też wystarczającej, ilości.